Vedtekter§ 1. Formål og arbeidsmåte
"Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene" (UHF) skal motarbeide at fortettingen i Oslos småhusområder skjer i form av blokkbebyggelse, og bidra til å opprettholde disse områdenes preg av spredt småhusbebyggelse, hvor ny bebyggelse harmonerer med strøkets opprinnelige byggestil. Dette skal skje ved å påvirke politikere og myndigheter til å utarbeide en ny Reguleringsplan for småhusområdene i Oslos ytre soner, som er klar og forståelig for alle og som vil bli håndhevet med et minimum av dispensasjoner.

§ 2. Etablering og medlemskap
UHF er dannet ved oppnevnelse av velforeninger i Oslo. Medlemmer er velforeninger, aksjons-grupper, privatpersoner og andre som støtter vårt arbeide.

§ 3. Økonomi
For å dekke direkte utgifter UHF har i forbindelse med drift av foreningen, vil det være opptil UHF selv å finne løsninger for dekning av disse. Dette kan gjøres ved innkreving av en medlemsavgift eller på andre måter.

Ved en evt. oppløsning av UHF skal evt. gjenstående midler tilfalle RØA VEL. Dersom midlene er betydelige skal UHF vurdere om tilbakebetaling til de største bidragsyterne er hensiktsmessig. Evt. annen anvendelse i UHFs ånd kan bestemmes av styret. Finnes ingen god løsning på anvendelse skal midlene tilfalle RØA VEL.

Både leder og kasserer har signaturrett på vegne av UHF.

§ 4. Organisering
UHFs styre velges blant medlemmene på generalforsamlingen og skal til enhver tid ha en leder, en nestleder, en kasserer og minst 2 styremedlemmer.

§ 5. Generalforsamlinger
UHF vil innkalle alle medlemmer til et møte innen utgangen av april hvert år. Innkallelsen skal sendes ut med minst 14 dagers varsel, med tillegg for evt.offentlige fridager.

Ekstraordinær generalforsamling holdes hvis styret finner det nødvendig eller når minst 20 medlemmer forlanger det.